Den hjälpgivande verksamheten

Franciskusgården

1. Boende utan särskilt stöd

2. Särskild omvårdnad på Franciskusgården


Inledning


Det som följer är en framställning av den verksamhet som Helige Franciskus' Stiftelse bedriver med tanke på gäster med särskilda behov, eller gäster som bara har behov av mat och logi utan särskilt stöd, d.v.s. människor som önskar vistas på Franciskusgården, inte endast p.g.a. andliga eller allmänmänskliga intressen och p.g.a. ett behov av gemenskap, utan också av andra specifika behov: behov av tillfälligt logi (med helpension), stöd, miljöombyte, omvårdnad, hemsjukvård, tillsyn, rehabilitering, socialt utbyte, vila och även samtal och rådgivning, men ej egentlig sjuk- eller psykiatrisk vård, avgiftning efter missbruk, eller mera kvalificerad vård för ålderstigna eller dementa. Gäster med sådana särskilda behov bor bland de övriga gästerna på Franciskusgården. Bröderna, som utgör personalen, är måna om att gäster skall uppleva deras hem just som ett hem. Franciskusgården har verkligen den familjära atmosfären, som franciskaner är kända för, men bröderna är likafullt angelägna om gästernas integritet. Någon skillnad mellan gäster med särskilda behov och de övriga gästerna markeras ej.


Omvårdnad och målinriktad vård


 

Något dygnsprogram med ledda aktiviteter som är schemalagda, vilka gäster förväntas ta del i, finns inte på Franciskusgården, utan den är ett gästhem präglat av klosterlivets rytm av bön och arbete. Detta innebär dock inte att alla gäster förväntas vara med i klostrets gudstjänstliv eller i husets praktiska arbete. Men eftersom många människor mår väl av den aktivering som husgöromål, matlagning, trädgårdsarbete o.s.v. innebär, så erbjuds såväl denna möjlighet, som gudstjänstbesök.

 


De gemensamma måltiderna och möjlighet till socialt umgänge är en viktig aspekt av omvårdnad och rehabilitering hos oss. Besök av utomstående, allt från grannar till andliga sökare, olika grupper som vill veta mer om klosterliv, eller gästernas anhöriga och vänner, skänker variation till det dagliga livet på Franciskusgården. Inte minst viktigt, med tanke på den enskilde gästens trivsel och utveckling, är tillfällen till samtal och samvaro med bröderna, då de är med om vad bröderna har för handen, och med andra gäster.


Förmodligen är själva miljön kring Franciskusgården – klostermiljön med dess betoning på öppenhet och på de andliga värdena, inre samling, bön, och medmänsklighet, tillsammans med bygdens historik och naturskönhet bland det viktigaste som Franciskusgården har att erbjuda. Jonsered är ju ett litet föredetta brukssamhälle på landsbygden. Såväl fabriksbyggnaderna som bostadshusen har en vacker arkitektur som skotska industrialister, vilka grundade Jonsered, förde med sig. Det harmoniska intrycket som denna vackra ort skänker kompletteras av en storslagen natur med höga berg, djupa dalar, löv- och barrskog, och även av ett naturreservat, som omger sjön Aspen och Säveån, vilken slingrar sig genom bygden.


Aktivering och vila


Som framgår av ovanstående är frågan om aktivering och/eller vila mycket grundläggande för en vistelse på Franciskusgården, särskilt då man ibland vill delta i brödernas göromål. Vidare uppmuntras gäster, inklusive gäster med särskilda behov, att i rekreationssyfte också företa sig egna aktiviteter – promenader, läsning, utflykter, T.V. m.m.

 


Beträffande själva klostermiljön på Franciskusgården måste det betonas, att ett franciskanerkloster är i någon mån avskilt från samhället för övrigt, men liknar inte mera kontemplativa kloster, där munkarna lever sina dagar i tystnad, och inte umgås fritt med gäster och besökare. Observera dock att bröderna ändå är angelägna om att huset skall vara i stillhet under vissa stunder med tanke på att Franciskusgården skall förbli en tillflykt för dem som vill dra sig tillbaka från det vanliga livet.


Vård av personer som brukar få hjälp av anhöriga


På Franciskusgården vistas också människor, som i vanliga fall får tillsyn och omvårdnad av anhöriga, hemvården eller någon social institution. En sådan vistelse bör föregås av ett preliminärt besök och diskussion av vårdnivån, vilket också påverkar dygnskostnad.


Krissituationer


En del människor begär att få vistas på Franciskusgården på grund av att de blivit bostadslösa eller p.g.a. en äktenskaps- eller familjekris, eller annan livskris. Ibland kan den som är inneboende vara flykting som ännu inte fått lägenhet, student som ännu inte fått tag i något hyresrum, eller någon som fått arbete i Göteborgsområdet men ännu inte funnit egen bostad. Alla aspekter av ett boende hos oss måste noggrant diskuteras. Klarhet måste råda över, att den som tillfälligt vistas på Franciskusgården inte har någon rätt att mantalsskriva sig hos oss.


Specifika mål


Givetvis är det möjligt att i någon utsträckning strukturera en vistelse på Franciskusgården så, att man arbetar mot specifika mål och bidrar till en viss typ av rehabilitering. Man tjänar alltid på att sådana förhoppningar blir uttalade. Kanske lider någon av en utmattningsdepression och behöver komma ifrån stress och krav i sin vanliga livsföring. En annan är kanske i behov av att vända rätt på dygnet eller få igång en bättre mathållning. En tredje vill främja sin socialkompetens och sitt självförtroende. En fjärde bör bygga upp sin fysiska kondition. Sådana målsättningar fordrar självfallet en längre vistelse.


Samtal och rådgivning

 


Precis som Franciskusgården inte kan stå till tjänst med varken läkare eller sjuksköterska, så måste vi räkna med att gäster har ordnat med sina kontakter inom den medicinska eller psykiatriska vården. Likaså kan inte heller Franciskusgården erbjuda kontakt med legitimerade psykologer, fysioterapeuter m.m. Däremot finns det bröder till hands på Franciskusgården som har erfarenhet inom själavård och en allmänmänsklig erfarenhet av livet och människor som brottas med allsköns problem. Detta innebär givetvis inte att bröderna kan bedriva dygnet-runt uppassning för gäster i behov av tillsyn, men på Franciskusgården kan man finna den trygghet som förekommer i ett hem där hjälp kan tillkallas.


Andliga behov


Självklart kan Franciskusgårdens klostermiljö erbjuda religiöst sinnade människor något extra i jämförelse med ickereligiösa institutioner. Det är emellertid viktigt att markera att fastän Franciskusgården är ett katolskt kloster, så tar bröderna emot människor utan hänsyn till konfession eller livsåskådning. Något som helst tvång att delta i Franciskusgårdens religiösa liv förekommer inte, men samtidigt är alla välkomna i mån av intresse att vara med i kapellet eller begära samtal om de andliga tingen.


Mat och logi utan särskilt stöd


En del människor som är i behov av boende utan särskilt stöd eller omvårdnad får samhällelig ekonomisk hjälp att bo på Franciskusgården under en kortare eller längre tid. Det är självklart att dessa åtnjuter många fördelar av Franciskusgårdens speciella miljö och av ett liv i gemenskap med andra. Dygnskostnaden är baserad på mat och logi. (Se nedan.)


Regler och principer för vistelse på Franciskusgården


Bestämmelser som gäller för alla som vistas på Franciskusgården, vilka utgör ett villkor för boendet kan man få genom att klicka här


Antal platser


Utöver bröderna kan 10-11 människor vistas på Franciskusgården, varav 6 rum är godkända för kortidsboende i behov av viss omvårdnad och/eller rehabilitering.


Kostnader

 


Franciskusgårdens verksamhet bedrivs utan vinstintresse. Även vår ekonomiska ersättningsnivå för gäster med särskilda behov av omvårdnad, rehabilitering, och/eller tillsyn är, i enlighet med franciskanska ideal, mycket låga. I skrivandets stund är kostnaden för gäster utan särskilda behov av stöd 550:- per dygn, men nivån påverkas av det stigande kostnadsläget i samhället, varför det är nödvändigt att ta reda på den dagsaktuella baskostnaden per dygn.

Copyright © All Rights Reserved