Franciskanska lekmannaorden O.F.S.

Franciskanska lekmannaorden O.F.S.

- Ordo Franciscanus Saecularis

 

Franciskanska lekmannaorden O.F.S. är en orden i Katolska kyrkan för lekmän som lever i enligt den franciskanska andan ute i samhället, med egen ordensregel och konstitutioner. O.F.S. består av omkring 450.000 medlemmar utspridda i världen, och finns även i Sverige och medlemmarna som tillhör Västsverige träffas regelbundet i Franciskusgården i Jonsered utanför Göteborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

”BYGG UPP MIN KYRKA” (Den helige Franciskus av Assisi´s kallelse från Kristus)

 

I DEN HELIGE FRANCISKUS FOTSPÅR

 

Den Franciskanska sekularorden OFS (Ordo Franciscanus Saecularis) hör till den franciskanska ordensfamiljen, vilken dessutom omfattar franciskanbröderna (ofm, ofm.cap, ofm.conv.), klarissorna, TOR och många franciskanska kongregationer. Sekularorden kallades tidigare Franciskus Tredje Orden. Den grundades och inspirerades direkt av den Helige Franciskus. Den första bevarade regeln är från år 1289. De tre franciskanska ordnarna var några av dåtidens olika botgörargrupper. Med begreppet bot, menade Franciskus omvändelse. Sekularordens syfte är att samla alla som önskar följa Kristus i Franciskus anda och efterföljd i en gemenskap, eller uttryckt med Franciskus egna ord, i en fraternitet. Genom inträdet i en sådan fraternitet förpliktar man sig till en enkel livsstil. Medlemmarna ska leva sina liv i världen, i Kyrkans gemenskap och verka för att utbreda den kristna tron.

 

FRANCISKANSK LIVSSTIL

 

Evangeliet som rättesnöre

Medlemmarna i Sekularorden strävar efter att förverkliga Evangeliet i sina liv. Vid upptagningen i OFS får kandidaten ett taukors som ett tecken på att ha vigt sitt liv åt Kristus i Franciskus efterföljd.

 

Fattigdom

Franciskus kallade sina bröder för ”mindrebröder”. Med begreppet mindre menade Franciskus en ödmjukhet och fattigdom, som kännetecknas av att ge tillbaka till Gud vad vi har fått av honom.

 

För Sekularorden betyder fattigdom måttlighet eller enkelhet i materiella ting. Fattigdom är inget självändamål, utan leder till en livshållning kännetecknad av tillit till Guds kärlek och en vilja att tjäna Gud och hela skapelsen.

 

”Jag vill rätta mig efter vår höge Herre Jesu Kristi och hans heliga Moders livsföring och fattigdom” skrev Franciskus i sitt Testamente till den heliga Klara och hennes systrar. Hans kärlek till Maria var mycket stor och han utnämnde henne till Franciskanordens beskyddarinna.

 

Människovärde

I varje människas säregna personlighet såg Franciskus en avbild av Kristus. Därför är varje människa unik och har sitt eget värde. Franciskanerna strävar efter att handla utifrån denna människosyn, många gånger i strid med rådande ekonomiska, politiska och sociala strukturer.

 

Fred

Endast verkligt fridsamma människor kan stifta fred. Franciskanerna strävar efter att leva och verka som fredsstiftare.

 

Universellt broderskap

Franciskus ”Solsång” uttrycker hans uppfattning av broderskapet. Detta gäller inte endast människor emellan utan gäller relationen till allt skapat. Mot bakgrund av denna respekt för hela Guds skapelse, blev Franciskus 1979 utsedd till ekologins skyddshelgon. Franciskanerna förpliktar sig att ansvarsfullt ta ställning i miljöfrågor. Broderskapstanken leder också till ett ekumeniskt förhållningssätt.

 

Glädje

”Det ska synas på bröderna att de är lyckliga i Gud”. Detta skrev Franciskus i sin första levnadsregel och glädjen har alltid varit ett karakteristiskt drag i ett äkta franciskanskt liv. Glädjen hör samman med erfarenheten av Guds kärlek, som frigör människa från hopplösheten.

 

Trohet mot Kyrkan

”Alla präster vill jag frukta och ära… eftersom jag ser Guds son i dem…” Trots skröpligheten och medelmåttigheten bland Kyrkans medlemmar ansåg Franciskus att trohet mot Kyrkan var ett fundament för hans ordensfamilj. Medlemmarna lever av Kyrkans sakrament, deltar i dess tideböner och vördar helgonen.

 

 

SEKULARORDENS VERKSAMHET OCH ORGANISATION

 

Under Sekularordens första tid försökte medlemmarna att lösa en rad sociala problem som dåtidens samhälle inte tog sig an av olika orsaker. När samhället mer och mer tog över dessa uppgifter övergick Sekularorden alltmer till att verka för medlemmarnas andliga utveckling. I dag strävar Sekularorden efter balans mellan andlig utveckling och utåtriktade aktiviteter.

 

OFS har ca: 450.000 medlemmar. Orden är organiserad i lokala, regionala och nationella fraterniteter. Den globala kontakten sker via ett världsförbund som har medlemmar från alla världsdelar och som leds av en generalföreståndare, vilken väljs för en begränsad tidsperiod. Präster och bröder från första orden och från tredje reguljära orden fungerar som andliga assistenter till Sekularorden.

 

Upptagning i Sekularorden äger rum i en fraternitet med en präst eller broder som vittne. Löftesavläggelse kan ske efter två prövoår, då kandidaten fördjupar sig i det franciskanska levnadssättet genom bland annat läsning och deltagande i fraternitetens möten.

 

I Sverige finns franciskanska lekmän utspridda över hela landet. Lokala fraterniteter finns i Linköping, Umeå, Uppsala-Stockholm-Västerås, Göteborg-Jonsered, Lund och Jönköping.

 

 

Mer information kan fås via:

 

Kerstin Hedberg-Nyqvist, Nationell Minister

Stavby Nyby 140, 747 94 Alunda

Tfn. 0174-13 220, 073-560 71 63

 

Elza Eriksson, Nat. viceminister, Alingsås

Tfn.0322-620994

 

Jan-Olof Hellsten, Nat. Formningsansvarig

Tfn: 018-145914

 

Voitek Krzewicki, Sekreterare

Tfn: 0511-177 55

 

Eva-Britt Ragvald, Kassör

Tfn. 070-624 54 18

 

Kerstin Persson Minister.” Portiuncula”, Linköping, Tfn. 0709-743896

 

Magdalena Weland, Minister ”Broder Sol”

Uppsala-Stockholm

Tfn.073-0488268

 

Jarl Lindsjö

Kontaktperson ”San Damiano” Umeå

Tfn.090-418 6

 

Cecilia Oksvold

Minister ”Heliga Korset” Göteborg

Tfn.031-234 699

 

Yvonne Ricci, Minister ”La Verna”, Lund, Internationell representant

Tfn. 0413-34 446, 0709-589754

 

Filip Bertilsson Minister “Heliga Clara”

Tfn: 036-71 33 11

 

Schema för Heliga Korsets fraternitet som träffas i Franciskusgården:

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved