Franciskanska rosenkransen

Den Franciskanska Rosenkransen

 

 

På Franciskusgården ber man denna rosenkrans på lördagar.

 

Rosenkransens fasta böner

 

Credo

 

Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den Helige Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

 

 

Pater noster

 

Fader vår, som är i himmelen: helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. ■ Vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse; utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

 

 

Ave Maria

 

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. ■ Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

 

 

Gloria Patri

 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. ■ Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

 

 

Bönen som uppenbarades av den Saliga Jungfrun Maria i Fatima

 

O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld och led alla själar till paradiset, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

 

 

DEN FRANCISKANSKA "KRONAN"

 

också kallad

 

JUNGFRU MARIAS SJU FRÖJDERS ROSENKRANS

 

såsom man ber den på Franciskusgården.

 

I. Inledning.

 

Börja med korstecknet och åkallan av den Heliga Treenigheten -

och sedan Trosbekännelsen och Fader vår…

 

Bed sedan Hell dig, Maria… tre gånger. Infoga efter …din livsfrukt –

 

Jesus… a) som föröke vår tro …

 

b) som styrke vårt hopp…

 

c) som upptände vår kärlek…

 

Bed sedan Ära vare Fadern… och Fatimabönen.

 

II. Dekaderna är sju till antal.

 

Under varje dekad ber man Hell dig, Maria… tio gånger.

 

Varje dekad inleds med Fader vår…

 

och avslutas med Ära vare Fadern… och Fatimabönen.

 

 

1. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som i enlighet med Ängelns

budskap blev avlad av den Helige Ande i hennes jungfruliga sköte, och

låt oss bedja om hjärtats renhet.

 

2. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som blev buren i hennes

sköte, då hon besökte Elisabet och Johannes spratt till i hennes

moderliv av fröjd, och låt oss bedja om sann glädje.

 

 

3. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som blev född bland djuren i ett

stall i Betlehem, och låt oss bedja om fattigdom i anden.

 

 

4. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som Österns vise män i likhet

med Betlehems enkla herdar tillbad, och låt oss bedja om ödmjukhet.

 

 

5. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som blev återfunnen i Templet

där han satt i samtal med de skriftlärda i templet, och låt oss bedja om

lyhördhet för Guds Ord.

 

6. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som efter tre dagar uppstod från

de döda,visade sig för många vittnen och for upp till himmelen, och

låt oss bedja om hans odödliga kraft.

 

7. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, genom vilken hon blev upptagen

 

i himmelen och krönt som Himmelens Drottning, och låt oss

bedja omensalig död och det eviga livets segerkrans.

 

 

III. Avslutning.

 

 

Bed Hell dig, Maria… ytterligare två gånger till hågkomsten av de 72 år som den Saliga Jungfrun Maria levdepå jorden.

 

 

Bed sedan Fader vår… en gång till

 

och Hell dig, Maria… en gång till

 

. . . till gagn för Påvens särskilda intentioner.

 

 

Sedan kan man med vår serafiska fader, Franciskus, läsa eller sjunga följande:

 

Hell dig, Maria, heliga Drottning och Härskarinna, Guds och Kyrkans Moder,alltid Jungfru, du som blev utvald och helgad av den helige Fadern i himmelen tillsammans med hans helige och älskade Son, och den helige Ande, vår Hjälpare, du som alltid har varit och är, full av nåd och allt gott. Hell dig, hans Palats! Hell dig, hans Tabernakel! Hell dig, hans Boning! Hell dig, hans Klädnad! Hell dig, hans Tjänarinna! Hell dig, hans Moder! Var ock hälsade, alla heliga dygder, vilka genom den Helige Andes nåd och upplysning blir ingjutna i människors hjärtan, på det att de som är otrogna Herren kan förvandlas till hans trogna.

 

 

Ledare: Bed för oss, o heliga Guds Moder!

 

ALLA: ATT VI MÅ BLI VÄRDIGA KRISTI LÖFTEN.

 

O Gud, din enfödde Son har genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse förvärvat den eviga frälsningens nådelön åt oss. Vi ber dig: Låt oss som i den Saliga Jungfru Marias heliga rosenkrans kommer ihåg dessa mysterier, i handling följa vad de innehåller och sedan uppnå vad de utlovar. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes namn. AMEN.

 

 

Under fastetiden kan man istället läsa –

 

JUNGFRU MARIAS SJU SORGERS ROSENKRANS

 

(En andakt som serviterna utvecklade, avpassad för franciskanskt bruk.)

 

 

1. Låt oss med MARIA begrunda JESUS, då hennes själ i enlighet med

gamle Symeons profetia blev genomborrad av ett svärd, och låt oss bedja

om andlig styrka.

 

 

2. Låt oss med MARIA begrunda JESUS, då hon tillsammans med Josef

fick fly med honom till Egyptens land, och låt oss bedja om mod att bryta

med vår strävan efter jordisk trygghet.

 

 

3. Låt oss med MARIA begrunda JESUS, då hon tillsammans med Josef,

förtvivlat letade i tre dagar efter honom, när han satt och samtalade med

de skriftlärda i templet, och låt oss bedja om lyhördhet för Guds Ord.

 

 

4. Låt oss med MARIA begrunda JESUS, då hon mötte honom under det

att han fick bära sitt kors genom Jerusalems gator, och låt oss bedja om

självförsakelsens ande.

 

 

5. Låt oss med MARIA begrunda JESUS, då hon tillsammans med

Johannes, den älskade lärjungen, stod kvar under korset, och låt oss bedja

om trofasthet under prövning.

 

 

6 Låt oss med MARIA begrunda JESUS, då hans kropp blev ned-

tagen från korset och lades i hennes sköte, och låt oss bedja om en

kärlek som är beredd till lidande.

 

 

7. Låt oss med MARIA begrunda JESUS, då hon fick se hans döda

kropp gravläggas, och låt oss bedja om trons och hoppets visshet.

 

 

Denna rosenkrans avslutas såsom den franciskanska kronan. Sedan kan man bedja denna bön efter d.h. Bonaventura såväl som rosenkransens slutbön.

 

Maria, vår Fru, du vars ljuvlighet har tagit vårt hjärta i besittning! Styr och råd över oss när du nu skänker det åter. Skölj vårt hjärta i din Sons blod, ty han är Lammet som borttager världens synder. Foga vårt hjärta in i din Sons sida och låt oss vinna det som vi åstundar och äga det som vi hoppas på, ty vi sätter vårt hopp till dig. Skriv dina tankar i vårt hjärta med det svärd som genomborrade ditt hjärta på det att vi må känna din sorg och din kärlek – din sorg, att vi må bli delaktiga i Jesu lidande tillsammans med dig, och din kärlek, att vi må övergiva all annan kärlek för kärlek till Jesus och till dig, han som lever och råder i evighet. AMEN.

Copyright © All Rights Reserved