Vår Orden T.O.R.

Vår Orden

TERTIUS  ORDO  REGULARIS  SANCTI  FRANCISCI  DE  PAENITENTIA  (T.O.R.)  =  HELIGE FRANCISKUS REGULJÄRA TREDJE ORDEN för BOTGÖRARE.

Vår Orden är internationell och består av ca 900 bröder med Ordensledning i Rom.

Vår Orden och den svenska delegationen


1.    Den franciskanska ordensgemenskapen består av flera ordnar och ett antal  kongregationer och kommuniteter. Vi tillhör TERTIUS  ORDO  REGULARIS  SANCTI  FRANCISCI  DE  PAENITENTIA  (T.O.R.)  =  HELIGE FRANCISKUS REGULJÄRA TREDJE ORDEN för BOTGÖRARE.


2.    Denna gren av den stora ordensgemenskapen är den minsta manliga grenen av de fyra som har generalministrar i Rom,  men  i  likhet  med  dem  är  vår  gren  en  självständig  orden. Våra bröder avlägger högtidliga ordenslöften. HELIGE FRANCISKUS' REGULJÄRA TREDJE ORDEN FÖR BOTGÖRARE (T.O.R.) består av cirka 900 män. Detta kan jämföras med  den första ordens (ORDO FRATRES MINORES) tre grenar.  O.F.M. består av cirka 21.000 män; O.F.M. cap. av cirka 12.000 män; O.F.M. conv. av cirka 4000 män. Klarissorna uppgår till ungefär 17.000 kvinnor. Det finns också ungefär 1500 manliga reguljärtertiarier, som inte tillhör T.O.R., utan någon av ett 20-tal andra kongregationer, som brukar initialerna O.S.F. eller egna initialer. Vidare finns det cirka 200.000 kvinnliga reguljätertiarier som tillhör ett stort antal kongregationer, som också brukar initialerna O.S.F. Den Franciskanska  Sekularorden (ORDO  FRANCISCANUM  SAECULARIS), som brukar initialerna O.F.S., består av nästan 1.000.000 män och kvinnor, de flesta av vilka är lekmän, fastän sekularpräster kan också  tillhöra denna orden.


3.    Vår nu gällande regula heter REGULA  ET  VITA  FRATRUM  ET  SORORUM  TERII  ORDINIS  REGULARIS ANCTI  FRANCISCI. Den  blev stadfäst av Påven Johannes Paulus II  i hans högtidliga brev FRANCISANUM  VITAE  PROPOSITUM. Den är inte en utveckling av  ORDO  FRATRES  MINORES "regel", varken den av 1221 eller den av 1223,  utan  av  en  specifik  botgörartradition  som  kom  till  uttryck  i EPISTOLA  AD  FIDELES av 1221. Denna nyskrivna "regel" gör bruk av det som står i andra "reglar", t.ex. Mindre Brödernas REGULA  NON-BULLATA (Den icke-stadfäste "regel") av 1221, som bygger på den "regel" som fick muntligt godkännande av Innocentius III år 1209 (1210) och  REGULA BULLATA av 1223, den helige Franciskus TESTAMENTE och några andra källor inklusive den Helige Skrift. Förutom den Heliga Skrift citeras REGULA  NON-BULLATA av 1221 oftare än de övriga källorna.


Trohet mot Kyrkan, Påven och Biskopen


1. Det står i vår regel: Bröderna…av vår orden må framhärda i sann tro och botgöring tillsammans med allasom tjänar Herren i den Heliga, Katolska och Apostoliska Kyrkan...Bröderna … har lovat både Påven och Katolska Kyrkan lydnad och vördnad och i samma anda skall de lyda sina överordnade i sina kommuniteter. (I,2)


2. Det står i våra konstitutioner: Genom sitt lydnadslöfte är bröderna förpliktade att lyda Påven såsom sin högsta superior. Vår orden är faktiskt invigd för att kunna tjäna Gud och hela Kyrkan på ett särskilt sätt och är därför underdånig Kyrkans högsta ämbete på ett särskilt sätt... (VII,116,2) Eftersom vår orden är av påvelig rätt är vi undantagna stiftbiskopens auktoritet i allt förutom själavården i församlingarna, den Heliga Mässans firande och reservationen av altarets sakrament. (VII,116,4)


Den svenska delegationens styrelseskick


1. I vår orden kallas den svenska fraterniteten DELEGATIOSANCTIIOANISBAPTISTAEINSUECIA . Vi återger detta på svenska som Helige Johannes' Döparens Kustodiat. För närvarande har T.O.R. endast ett konvent här i landet– Franciskusgården i Jonsered.


2. Eftersom vår fraternitet är liten är vi underställda vår ordens MINISTER GENERALIS i Sankt Kosmas och Damianus Konvent iRom. VårMINISTERDELEGATIONIS är också vår MINISTERLOCALIS, d.v.s. vår föreståndare. Han kallas också vår "guardian" eller "väktare". Han väljs för en mandatstid av 4 år. Alla bröder under livstidslöften har full rösträtt.Vi avlägger tre högtidliga ordenslöften som är livslånga och offentliga


Lydnadslöftet

1. I vår regula står det: Enligt vår Herres Jesu Kristi exempel, hans som helt förenade sin vilja med Faderns, skall bröderna ...kommaihåghurnödvändigtdet är att förneka sin egen vilja i sin strävan efter Gud. Då de samlas till kapitel och vid alla sina överläggningar skall de "först söka Guds rike och hans rättfärdighet" och uppmana varandra att mera samvetsgrant iakttaga denna levnadsregel och mer troget följa i vår Herres Jesu Kristi fotspår. Låt ingen dominera de andra eller bli maktlysten, utan må var och en villigt och med kärlek tjäna och lyda de andra. Detta är vår Herres Jesu Kristi sanna och heliga lydnad.(V,25)


2. Vidare står det: Det är nödvändigt att någon innehar högsta auktoritet bland bröderna. Denne skall vara allas tjänare. Alla är strängt förpliktade att lyda dem som är överordnade i allt som inte strider mot samvetet eller denna levnadsregel, ty så har de lovat Herren. (V,26)


3. I våra lokala stadgar står: Genom det offentliga och högtidliga löftet om livslång lydnad, avsäger sig en broder rätten att oberoende av andra avgöra sina livsvillkor, sina åtaganden och sin framtid, och försäkrar att i sitt liv foga sig efter vår regula, våra konstitutioner och våra stadgar, samt vår fraternitets särskilda stadgar som de här föreligger, och vidare att hörsamma alla legitima ålägganden från sina överordnade i förlitan på dessas överensstämmelse med Guds vilja. (II,3)


Fattigdomslöftet

1. I vår regula står det:Alla bröder ... skall hängivet gå in i vår Herres Jesu Kristi fattigdom och ödmjukhet. Han som var övermåttan rik men utblottade sig för vår skull och som sin Moder, den heliga Jungfrun Maria, valde ett liv i fattigdom. Låt bröderna ...ha samma sinne som Aposteln angående bruk av denna världens goda, ty han sade: "Har vi föda och kläder, så skall vi vara nöjda."Må de vara på sin vakt vad gäller pengar och glatt leva bland utslagna, medellösa, svaga, sjuka, föraktade, förtrycka och nödställda människor. (VI, 21)


2. Vidare står det: De som enligt Herrens exempel i sanning är fattiga i anden, lever i denna värld såsom pilgrimer och främlingar. De är inte måna om att äga något och de slår inte vakt om det som de har. Den andliga fattigdomen är den högsta fattigdomen, ty den gör oss till himmelrikets arvtagare och regenter. Den leder till brist på materiella ting, men till en rikedom av dygder. Må den andliga fattigdomens väg bli vår väg, ty den kan föra oss till de levandes land, där vi har vår beskärda del. Låt oss hålla oss till denna väg för vår Herres Jesu Kristi skull och aldrig önska något annat som vår lott under himmelen. (VI, 22)


3. I våra lokala stadgar står det: Genom det offentliga och högtidliga avgivandet av ett löfte om livslång fattigdom, varmed förstås en försäkran att leva helt utan varje slags personlig egendom, avsäger sig en broder rätten attäga vare sig fast eller lös egendom och att inneha eller bruka pengar eller värdepapper utan sina överordnades medgivande. Alla former av gåvor, allmosor, lön, arv m.m., som personligen erhålles av en broder, får inte disponeras av denne själv utan av kostodiatet som helhet och i detta är även inbegripet inkomster från sjukförsäkring eller andra försäkringar. (II, 1)


Kyskhetslöftet

1. I vår regula står det: Genom ett löfte om kyskhet, levt för himmelrikets skull, har bröderna ... tillkännagivit sin avsikt, att enbart ägna sig åt det som hör Herren till och de skall heller inte ägna sig åt något annat än att göra Herrens vilja och behaga honom. Låt deras kärlek för Gud och hela mänskligheten lysa genom allt som de gör. (IV, 14)


2. Vidare står det: Bröder ... bör ofta påminna sig om, att de har kallats av Gud och tagit emot en särskild nådegåva, för att i sitt liv kunna uppenbara kärlekens stora mysterium varmed Kristus har förenat sig med sin Kyrka, som en brudgum med sin brud. (IV, 16)


3. Det står också: Må bröderna... alltid ha den saliga Jungfruns, Guds Moder Marias, och vår Herres Jesu Kristi eget föredöme för sina ögon. Må de tänka på uppmaningen från den helige Franciskus, som höll vår heliga Fru och Drottning Maria i högsta vördnad, ty Kristi Kyrka har sitt ursprung i Marias jungfrulighet. Må de erinra sig, att den obefläckade Jungfrun, vilkens exempel de skall efterlikna, kallade sig Guds tjänarinna. (IV, 17)


4. I våra lokala stadgar står det: Genom det offentliga och högtidliga löftet om livslång kyskhet (celibat), avsäger sig en broder rätten att ingå äktenskap och försäkrar att han skall leva i fullständig sexuell avhållsamhet. (II, 3)


Ordensdräkt

1. Den ursprungliga franciskanska ordensdräkten var grå. Den reguljära tredje orden har från början brukat en mörkgrå dräkt. De flesta provinser inom T.O.R. använder sig numera av svart dräkt. Fraterniteten i Sverige har en mörkgrå dräkt. Den består av en fotsid tunika och en kapuschong med spetsig huva. Den ursprungliga kapuschongen som botgörarna bar var spetsig framtill såväl som baktill, vilket är fallet i den svenska kommuniteten, men inte i vår ordens övriga provinser, som har en kapuschong rundad framtill.


2. I vår regula står det: Som ett yttre tecken på sin vilja till omvändelse och sin vigning till detta evangeliska levnadssätt skall de bära en enkel dräkt och leva under enkla förhållanden. (II,6)


3. I våra konstitutioner står det: Bröderna skall bära vår ordens dräkt som ett tecken på deras religiösa vigning och deras broderskap. (II,13,61)


4. I våra lokala stadar står det: I vår fraternitet består dräkten av en mörkgrå, fotsid tunika, en kapuschong, som är spetsig framtill såväl som baktill, med en spetsig huva, och ett cingulum av vitt rep med tre knutar som betecknar våra ordenslöften. Dräkten skall ständigt bäras av bröderna som deras vanliga, dagliga klädsel.(1,9)