Franciskanska rosenkransen

Den Franciskanska RosenkransenPå Franciskusgården ber man denna rosenkrans på lördagar.

                                           


Rosenkransens fasta böner


 

Credo


Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den Helige Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen. 

Pater noster


Fader vår, som är i himmelen: helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. ■   Vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse; utan fräls oss ifrån ondo. Amen.


 


Ave Maria


Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. ■  Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.


 


Gloria Patri


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. ■  Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.


 


Bönen som uppenbarades av den Saliga Jungfrun Maria i Fatima


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld och led alla själar till paradiset, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.


 


 

DEN FRANCISKANSKA "KRONAN"


också kallad


JUNGFRU MARIAS SJU FRÖJDERS ROSENKRANS


såsom man ber den på Franciskusgården.


 

I.   Inledning.


Börja med korstecknet och åkallan av den Heliga Treenigheten -

och sedan Trosbekännelsen och Fader vår…


 

Bed sedan Hell dig, Maria…  tre gånger. Infoga efter   …din livsfrukt –


Jesus…                        a)   som föröke vår tro …


                                   b)   som styrke vårt hopp…


                                    c)   som upptände vår kärlek… 


 

Bed sedan Ära vare Fadern… och Fatimabönen.


 

II. Dekaderna är sju till antal. 


         

          Under varje dekad ber man Hell dig, Maria… tio gånger.


          Varje dekad inleds med Fader vår…


          och avslutas med Ära vare Fadern… och Fatimabönen.


 


  1.                 Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som i enlighet med Ängelns

                      budskap blev avlad av den Helige Ande i hennes jungfruliga sköte, och

                      låt oss bedja om hjärtats renhet.

                                                                                       


  2.                 Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som blev buren i hennes

                      sköte, då hon besökte Elisabet och Johannes spratt till i hennes

                      moderliv av fröjd, och låt oss bedja om sann glädje.


 


  3.                 Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som blev född bland djuren i ett

                      stall i Betlehem, och låt oss bedja om fattigdom i anden.


 


4.                   Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som Österns vise män i likhet

                      med Betlehems enkla herdar tillbad, och låt oss bedja om ödmjukhet.


 


5.                   Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som blev återfunnen i Templet

                      där han satt i samtal med de skriftlärda i templet, och låt oss bedja om

                      lyhördhet för Guds Ord.

                                                                               


  6.                 Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som efter tre dagar uppstod från

                      de döda,visade sig för många vittnen och for upp till himmelen, och

                      låt oss  bedja om hans odödliga kraft.


7.                  Låt oss med MARIA betrakta JESUS, genom vilken hon blev upptagen


                      i himmelen och krönt som Himmelens Drottning, och låt oss

                      bedja omensalig död och det eviga livets segerkrans.


 


III.  Avslutning.


 


Bed  Hell dig, Maria…  ytterligare två gånger till hågkomsten av de 72 år som den Saliga Jungfrun Maria levdepå jorden.


 


Bed sedan Fader vår… en gång till 


och  Hell dig, Maria…  en gång till


. . . till gagn för Påvens särskilda intentioner.


 


Sedan kan man med vår serafiska fader, Franciskus, läsa eller sjunga följande:


Hell dig, Maria, heliga Drottning och Härskarinna, Guds och Kyrkans Moder,alltid Jungfru, du som blev utvald och helgad av den helige Fadern i himmelen tillsammans med hans helige och älskade Son, och den helige Ande, vår Hjälpare, du som alltid har varit och är, full av nåd och allt gott. Hell dig, hans Palats! Hell dig, hans Tabernakel! Hell dig, hans Boning! Hell dig, hans Klädnad! Hell dig, hans Tjänarinna! Hell dig, hans Moder! Var ock hälsade, alla heliga dygder, vilka genom den Helige Andes nåd och upplysning blir ingjutna i människors hjärtan, på det att de som är otrogna Herren kan förvandlas till hans trogna.Ledare: Bed för oss, o heliga Guds Moder!


ALLA:  ATT VI MÅ BLI VÄRDIGA KRISTI LÖFTEN.


O Gud, din enfödde Son har genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse förvärvat den eviga frälsningens nådelön åt oss. Vi ber dig: Låt oss som i den Saliga Jungfru Marias heliga rosenkrans kommer ihåg dessa mysterier, i handling följa vad de innehåller och sedan uppnå vad de utlovar. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


I Faderns + och Sonens och den Helige Andes namn.  AMEN.


 

 


Under fastetiden kan man istället läsa –


 

JUNGFRU MARIAS SJU SORGERS ROSENKRANS


(En andakt som serviterna utvecklade, avpassad för franciskanskt bruk.)


 


1.                   Låt oss med MARIA begrunda JESUS, då hennes själ i enlighet med

                      gamle Symeons profetia blev genomborrad av ett svärd, och låt oss bedja

                      om andlig styrka.


 


2.                   Låt oss med MARIA begrunda JESUS, då hon tillsammans med Josef

                      fick fly med honom till Egyptens land, och låt oss bedja om mod att bryta

                      med vår strävan efter jordisk trygghet.


 


3.                   Låt oss med MARIA begrunda JESUS, då hon tillsammans med Josef,

                      förtvivlat letade i tre dagar efter honom, när han satt och samtalade med

                      de skriftlärda i templet, och låt oss bedja om lyhördhet för Guds Ord.


 


4.                   Låt oss med MARIA begrunda JESUS, då hon mötte honom under det

                      att han fick bära sitt kors genom Jerusalems gator, och låt oss bedja om

                      självförsakelsens ande.


 


5.                   Låt oss med MARIA begrunda JESUS, då hon tillsammans med

                      Johannes, den älskade lärjungen, stod kvar under korset, och låt oss bedja

                      om trofasthet under prövning.


 


6                    Låt oss med MARIA begrunda JESUS, då hans kropp blev ned-

                      tagen från korset och lades i hennes sköte, och låt oss bedja om en

                      kärlek som är beredd till lidande.


 


7.                   Låt oss med MARIA begrunda JESUS, då hon fick se hans döda

                      kropp gravläggas, och låt oss bedja om trons och hoppets visshet.


 


Denna rosenkrans avslutas såsom den franciskanska kronan. Sedan kan man bedja denna bön efter d.h. Bonaventura såväl som rosenkransens slutbön.


Maria, vår Fru, du vars ljuvlighet har tagit vårt hjärta i besittning! Styr och råd över oss när du nu skänker det åter. Skölj vårt hjärta i din Sons blod, ty han är Lammet som borttager världens synder. Foga vårt hjärta in i din Sons sida och låt oss vinna det som vi åstundar och äga det som vi hoppas på, ty vi sätter vårt hopp till dig. Skriv dina tankar i vårt hjärta med det svärd som genomborrade ditt hjärta på det att vi må känna din sorg och din kärlek – din sorg, att vi må bli delaktiga i Jesu lidande tillsammans med dig, och din kärlek, att vi må övergiva all annan kärlek för kärlek till Jesus och till dig, han som lever och råder i evighet. AMEN.