Rosenkransen

Rosenkransen


JUNGFRU MARIAS ROSENKRANS


- med parafraser av Evangelierna, Apostlagärningarna och Uppenbarelseboken -

                                         


Rosenkransens fasta böner


Credo


Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den Helige Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
Pater noster


Fader vår, som är i himmelen: helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. ■   Vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse; utan fräls oss ifrån ondo. Amen.Ave Maria


Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. ■  Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.Gloria Patri


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. ■  Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.


 

Bönen som uppenbarades av den Saliga Jungfrun Maria i Fatima

 

O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld och led alla själar till paradiset, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.


 

Inledning


Låt oss börja i Faderns + och Sonens och den Helige Andes namn.  AMEN.


(A)  Trosbekännelsen ;


(B) Fader vår ; 


(C) Hell dig Maria  (tre gånger med tillägg efter "JESUS",  (1) som förökar tron i oss,


(2) som styrker hoppet i oss,  (3) som upptänder kärleken i oss;


(D) Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande … (samt)   


(E)   Bönen som uppenbarades av den Saliga Jungfrun Maria i Fatima.


 


På måndagar och lördagar begrundar vi GLÄDJENS frälsningsmysterier.


 


I.   Det första mysteriet – Guds människoblivande(LUK. 1:26-38)


Ängeln Gabriel kom in till Maria och sade: ”Hell dig, Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor. Du skall bli havande och föda en son, och du skall giva honom namnet, Jesus.” Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som blev avlad av den Helige Ande i hennes jungfruliga sköte, och låt oss bedja om hjärtats renhet.


 


II.   Det andra mysteriet – Marias besök hos Elisabet(LUK. 1:39-56)


Maria skyndade sig upp till Juda bergsbygd, gick in i Sakarias hus och hälsade Elisabet, som blivit havande på sin ålderdom. Barnet spratt då till i hennes liv och Elisabet blev uppfylld av den Helige Ande och sade: ”Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt!” Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som blev buren i hennes sköte till Elisabets hem, där Johannes Döparen, också i moderlivet, spratt till av fröjd, och låt oss bedja om sann glädje.


 


III.   Det tredje mysteriet – Jesu födelse i Betlehem(LUK. 2:1-21)


Josef begav sig med Maria från Nasaret i Galileen upp till Judeen till Davids stad Betlehem. Och medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde sin son, lindade honom, och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i härbärget. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som blev född i ett stall bland djuren i Betlehem, och låt oss bedja om fattigdom i anden.


   

 

IV.   Det fjärde mysteriet – Jesu frambärande i templet(LUK. 2:22-38)


Maria och Josef tog Jesusbarnet upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren och för att offra två turturduvor, såsom föreskrivet är i Herrens lag. Ledd av Anden kom Symeon till Templet, tog barnet i famnen och prisade Gud. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som blev framburen i templet för att helgas åt Herren, ochlåt oss bedja om större offervillighet.


 


V.   Det femte mysteriet – Jesu kvardröjande i templet(LUK. 2:41-52)


När pojken Jesus var tolv år gammal gick Maria och Josef upp till Jerusalem, men när de vände hem igen, stannade Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. Efter tre dagars sökande fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som blev återfunnen i templet, där han satt och samtalade med de skriftlärde, och låt oss bedja om lyhördhet för Guds Ord.


 

 

På tisdagar och fredagar begrundar vi SMÄRTANS frälsningsmysterier.


 

I.   Det första mysteriet – Jesu bönekamp i Getsemane(LUK. 22:39-46)


Efter sin sista nattvard begav sig Jesus till Olivberget, där han drog sig undan lärjungarna, föll på knä och bad: ”Låt din vilja ske och inte min!” I sin ångest bad han allt ivrigare och svetten droppade som blod. När han steg upp från bönen grep de honom. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som svettades blod under sin bön i Getsemane, och låt oss bedja om andlig styrka.       

II.   Det andra mysteriet – Jesu pryglande vid pelaren(JOH. 18:28-19:7)


Pilatus gick ut till judarna från sin domstol och sade: ”Jag kan inte finna honom skyldig till något. Vill ni alltså att jag skall frige honom? Men de ropade: ”Inte honom, utan Barabbas!” han som var en rövare. Då tog Pilatus och lät gissla Jesus. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som blev hudflängd av soldaterna vid pelaren, och låt oss bedja om beredvillighet att lida för trons skull.


 

 

III.  Det tredje mysteriet - Jesu törnekröning(JOH. 19:2-3)


Soldaterna vred ihop en krans av törne och satte den på Jesu huvud, och de hängde på honom en purpurröd mantel. Då gick de fram till honom och sade: ”Hell dig, judarnas konung!” Och de gav honom örfilar. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som blev krönt med törne och klädd i en purpurröd mantel, och låt oss bedja om ödmjukhet.


 

 

IV.   Det fjärde mysteriet – Jesu korsbärande(JOH. 19:4-17)


Pilatus sade: ”Här ser ni er konung!” Men folket skrek: ”Bort med honom! Korsfäst honom!” Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas, och Jesus bar själv sitt kors ut till den plats som på hebreiska kallas Golgata. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som bar sitt  kors genom Jerusalems gator, och låt oss bedja om självförsakelsens ande.


 


V.   Det femte mysteriet – Jesu korsfästelse och offerdöd(LUK. 23:32-38)


De förde också ut två rövare för att avrätta dem tillsammans med Jesus. De korsfäste honom och rövarna, den ene till höger och den andre till vänster. Jesus sade: ”Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” Låt oss med MARIA betrakta JESUS, vars lidande och offerdöd på Golgata var priset för vår frälsning, och låt oss bedja om förlåtelse för våra egna synder.


 


På söndagar och onsdagar begrundar vi HÄRLIGHETENS frälsningsmysterier.I.   Det första mysteriet – Jesu uppståndelse från de döda(JOH. 20:1-29)


Tidigt på morgonen efter sabbaten kom Maria Magdalena och kvinnorna till graven och

fick se att stenen var bortrullad. De gick in i graven och såg en ängel i lång vit dräkt

som sade: ”Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han går före er till Galileen.  Där skall ni få se honom.” Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som efter tre dagar uppstod från de döda och visade sig för henne och lärjungarna, och låt oss bedja om hans odödliga kraft.


 


II.   Det andra mysteriet – Jesu himmelsfärd(LUK. 24:36-53)


Jesus förde lärjungarna ut ur staden bort mot Betania. Där lyfte han sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och blev upptagen till himmelen.  Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som i hennes och lärjungarnas åsyn  for upp till himmelen, för att regera vid Faderns högra sida, och låt oss bedja om trons lydnad.


 


III.   Det tredje mysteriet – den Helige Andes utgjutelse(APG. 2:1-41)


När Pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes ett dån som av en stormvind och de såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, genom vilken den Helige Ande blev utgjuten över henne och lärjungarna, och låt oss bedja att den gudomliga kärleken måtte genom den Helige Ande ingjutas i våra hjärtan.


 


IV.   Det fjärde mysteriet – Marias upptagelse i himmelen(UPP. 12.1-12)


Ett stort tecken syntes på himmelen – en kvinna klädd i solen, med månen under sina fötter. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, genom vilken hon blev upptagen i himmelen, och låt oss bedja om en salig död.


       


V. Det femte mysteriet – Marias kröning som himmelens drottning(UPP. 12:1-12)


Kvinnan hade en krans av tolv stjärnor på sitt huvud och himlarna jublade däröver och de som bor i dem. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, genom vilken hon blev krönt till Himmelens Drottning, och låt oss bedja om det eviga livets segerkrans.


 


På torsdagar begrundar vi LJUSETS frälsningsmysterier.


 

I.   Det första mysteriet – Jesu dop i Jordan(MATT. 3:13-17)


Vid den tiden kom Jesus till Johannes vid Jordan för att låta sig döpas av honom. När Jesus hade blivit döpt öppnade sig himmelen och Johannes såg Guds Ande sänka sig ner över honom som en duva, och en röst från himmelen sade: ”Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.” Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som framträdde som den väntade Messias, då han blev döpt i Jordan, och låt oss bedja om den odelbare och treenige Gudens vägledning i allt som vi gör.


 


II.   Det andra mysteriet - Jesu förvandling av vatten till vin(JOH. 2:1-12)


Ett bröllop hölls i Kana i Galiléen och vinet tog slut. Jesu moder sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.” Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, ropade på brudgummen och sade:”Du har sparat det goda vinet ända tills nu!” Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som kan göra under, och låt oss bedja om Marias hjälp som förespråkerska.


 


III.   Det tredje mysteriet – Jesu förkunnelse av Guds rike(MARK. 1:14-15)


Jesus predikade Guds evangelium och sade: ”Tiden är fullbordad, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet.” Låt oss med MARIA  betrakta JESUS, som förkunnade Guds rike och manade människor till omvändelse, och låt oss bedja om nåd att själva göra bot och bättring.


 


IV.  Det fjärde mysteriet – Jesu förklaring på berget(MATT. 17:1-8)


Jesus tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem och hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som blev förklarad på berget, och låt oss bedja  om liv och ljus från ovan.


 


V. Det femte mysteriet – Jesu instiftelse  av den heliga Eukaristin(MARK. 14:17-25)


Jesus tog brödet, tackade Gud, bröt det, och gav åt lärjungarna och sade: ”Tag och ät,detta är min kropp”. Sedan tog han kalken, tackade Gud och gav åt dem och sade: ”Detta är mitt blod”. Låt oss med MARIA betrakta JESUS, som instiftade den Heliga Eukaristin, och låt oss bedja om att hans Kropps och Blods Sakrament må frambringa försoningens frukter i våra liv.


 


AVSLUTNING med en särskild bön till Maria, Rosa Mystica.


 

SALVE REGINA, Mater Misericordiae; vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.


       

V. Bed för oss, o heliga Guds Moder.     R. Att vi må bli värdiga Kristi löften.


 

O Gud, din enfödde Son har genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse förvärvat den eviga frälsningens nådelön åt oss. Låt oss som i den saliga Jungfru Marias heliga rosenkrans kommer ihåg dessa mysterier, i handling följa vad de innehåller och sedan uppnå vad de utlovar. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


 

O hemlighetsfulla Ros, Apostlarnas Drottning, Drottning av den heliga Rosenkransen, vår Herres Jesu Kristi Moder och Kyrkans Moder:  Bed för din Sons mystiska kropp här i världen där vi är hårt ansatta av den Onde, som vill uppsluka oss. Bed för den helige fadern i Rom, vår biskop och alla biskopar, präster och diakoner och allt ordensfolk. Drag oss till ditt rena modershjärta, du som genom din Son, vår Frälsare, är Barmhärtighetens Moder. Låt kallelser till prästämbetet och ordenslivet blomstra kring Kyrkans altare och giv att vi och alla de troende genom heliga liv och av kärlek för själarna, må utbreda din Sons rike över hela världen, han som lever och råder i evighet. AMEN.


 

I  Faderns + och Sonens och den Helige Andes namn. AMEN.