Kallad?
Johannes döparen
Jesus Kristus
Franciskus

Kallad?


Är du kallad till den helige Franciskus Tredje Reguljära Orden för Botgörare?


Bröderna i Franciskusgården välkomnar unga män som är intresserade av vårt liv, eller som vill veta mer om oss och som söker sin kallelse här i livet.


 


För att bli broder i vår orden T.O.R. krävs följande:


att den sökande är en ung man;


att den sökande redan tillhör Katolska Kyrkan;


att den sökande har en god psykisk och fysisk hälsa; samt


att den sökande inte har ekonomiska skulder.


     


Vägen för att bli broder


Den normala vägen in i ordenslivet för att bli en franciskanerbroder i T.O.R. i Sverige är att först besöka Franciskusgården flera gånger och bo i gästhemmet. Första besöket kan kanske vara över en helg eller en vecka. Senare kan besökstiderna utökas. Dessa är prövotider, både utifrån brödernas synvinkel och den sökande synvikel. Blir man godkänd kallas man för "aspirant".


Om bröderna godkänner det, och om aspiranten vill det, kan aspiranten bli postulant. Under postulatet bor man i klausuren (den avskilda avdelningen) tillsammans med de andra bröderna. Detta är endast en prövotid, både från brödernas och från postulantens sida. Inga löften avgives. Postulanten är fri att lämna klostret precis när har vill, och bröderna kan också skicka iväg postulanten om det skulle visa sig att han inte är lämplig för klosterlivet här. Postulatet ska enligt kanonisk lag (kyrkolag) vara mellan sex månader till ett år. Postulanten bär en svart dräkt med ett läderbälte.


Om allt går väl och om bröderna, och postulanten vill det, kan postulanten bli novis (d.v.s. nybörjare). Novisen blir upptagen i orden i formell mening och får bära vår gråa dräkt (habitus) med ett rep kring midjan, men med bara en knut för att visa att han endast lovar lydnad. I Franciskusgården är man novis två år. Noviciatet är en prövotid och inga löften avlägges. Alltså kan novisen lämna klostret när han vill och bröderna kan också skicka iväg novisen om det skulle visa sig att novisen inte är lämplig för klosterlivet på Franciskusgården.


Efter noviciatet, om bröderna och novisen så vill, avlägger novisen treåriga löften inför Gud, Katolska Kyrkan och vår ordens ställföreträdare, och lovar att leva detta liv i vår orden för tre år framåt. Som broder bär man då den gråa habiten med ett rep kring midjan med tre knutar som betecknar de tre sedvanliga ordenslöftena; fattigdom, kyskhet i celibat och lydnad. Dessa löften avlägges inte bara för ordningens skull, utan också p.g.a. personlig övertygelse om en kallelse från Gud.


Efter denna treårsperiod avlägges de eviga klosterlöftena förutsatt att de ansvariga i vår orden medger tillstånd och den enskilde brodern verkligen vill det. Brodern lovar då att leva i fattigdom (d.v.s. egendomslöshet), kyskhet (d.v.s. celibat) och lydnad (d.v.s. lydnad för vår ordensregel och sina överordnade) under hela livet.


Alltså krävs det en minst sexårig prövotid för upptagning i vår orden i Sverige. Prövotiden är till både för att kandidaten ska kunna veta om han är kallad till denna livsform, och för att bröderna skall kunna se om brodern är i alla avseenden lämplig för det ordensliv som vi lever inom Helige Franciskus Tredje Reguljära Orden för Botgörare.


Om en broder kommer till klarhet att han också är kallad till att bli präst finns det givetvis möjlighet inom vår orden för att fullfölja prästerliga studier. Sådana studier kan dock endast påbörjas då man har avlagt sina treåriga löften."Var modig, våga besöka oss, och lita på Gud!"